1.    Administrator danych i definicje
1.1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników/Klientów Hurtowni internetowej, zwanym także Sprzedawcą, jest: Ice-Full Dystrybucja Sp. z o.o.,telefon: 697 400 916, NIP: 7732262281, REGON: 592192788.
1.2.    Z Administratorem danych można kontaktować się pod adresem korespondencyjnym: ul. Główna 71, 97-200 Tomaszów Mazowiecki oraz pod adresem poczty elektronicznej: ehurt@icefull.com.pl
1.3.    Użytkownik - osoba fizyczna wchodząca na stronę Hurtowni internetowejlub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies;
1.4.    Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.5.    Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż alkoholu  która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera ze Administratorem umowę sprzedaży na odległość.
1.6.    Hurtownia internetowa- serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym (stroną): ehurticefull.com.pl za pośrednictwem, którego Użytkownik/Klient może uzyskać informacje o towarze i jego dostępności oraz kupić towar lub zlecić świadczenie usługi, dalej definiowana również jako serwis.
1.7.    Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Użytkownikowi/Klientowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika/Klienta. Użytkownik/Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody Użytkownik/Klient będzie otrzymywać na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub udając się na formularz https://ehurticefull.com.pl/newsletter.php, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
1.8.    Konto - zbiór danych przechowywanych w Hurtowni internetowejoraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Użytkownika/Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Użytkownik/Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
1.9.    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.    Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu
2.1.    W związku z korzystaniem przez Użytkownika/Klienta z serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika/Klienta w serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z danego serwisu przez Użytkownika/Klienta
2.2.    Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

3.    Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych
Korzystanie z serwisu internetowego i Konto klienta
3.1.    Dane osobowe wszystkich Użytkowników/Klientów w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii przetwarzane są przez Administratora:
3.2.    w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom/Klientom treści gromadzonych w danym serwisie. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.3.    w celach statystycznych i analitycznych –podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników/Klientów, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności oraz podniesienia jakości świadczonych usług;
3.4.    w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
3.5.    Przetwarzanie danych użytkownika w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej. Na tej samej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych zawartych w plikach cookies.
3.6.    Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, ale pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie formularza.
3.7.    Dane użytkownika mogą być przekazywane innym podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla administratora, np. teleinformatyczne, księgowe.
3.8.    Aktywność Użytkowników/Klientów w danym serwisie, w tym ich Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym, który służy do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego zastosowanego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je także w celach administracyjnych, technicznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu oraz ulepszaniu oferowanych Użytkownikom/Klientom funkcjonalności.
3.9.    Posiadanie zarejestrowanego Konta jest niezbędne, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności serwisu. Administrator tworzy Konta dla Użytkowników/Klientów po podpisaniu umowy o współpracę lub po zgłoszeniu przez Użytkownika/Klienta chęci rejestracji w serwisie, w tym z wykorzystaniem specjalnego formularza dostępnego na stronie głównej ehurticefull.com.pl. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne by korzystać z oferty Hurtowni internetowej. Podanie oznaczonych jako opcjonalnych danych jest dobrowolne.

Geolokalizacja
3.10.    Administrator używa w Hurtowni internetowej narzędzia – Google Maps API. Narzędzie umożliwia wyświetlanie informacji o otoczeniu sklepu Użytkownika/Klienta. Dostawcą narzędzia jest Google. W związku z jego wykorzystaniem, Administrator nie pobiera danych o lokalizacji Użytkownika/Klienta.
3.11.    Korzystanie przez Użytkownika z narzędzia Google Maps API zamieszczonego w Serwisie, regulowane jest ponadto przez aktualną wersję Dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google i Google Earth, które można znaleźć pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps/.
3.12.    W ramach korzystania z narzędzia Google Maps API, Google przetwarza dane osobowe Użytkownika/Klienta na zasadach opisanych w aktualnej wersji Polityki Prywatności Google, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy. Administrator nie odpowiada za przetwarzanie danych przez Google.

Zawarcie umowy w serwisie
3.13.    W zakresie, w jakim Użytkownikowi/Klientowi, któremu udostępniona została taka funkcjonalność, zawiera on z Administratorem umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora, dochodzi do przetwarzania danych Użytkownika. Podanie danych jest wymagane w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wykonania tych umów.


Kontakt z Administratorem
3.14.    W ramach Hurtowni internetowej Administrator zapewnił możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego oraz udostępnił w tym celu swoje dane kontaktowe. Kontakt z Administratorem wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem/Klientem i udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie. Użytkownik/Klient może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu czy obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.    Wypełnienie formularza oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza do Administratora. Dane będą przetwarzane w celu podjęcia wobec przesłanego formularza niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem usług Administratora lub podmiotów w imieniu których działa.Przetwarzanie danych w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, a zatem w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy świadczenia usługi serwisu internetowego, a także w celu dalszej korespondencji. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych przez użytkownika serwisu zapytań, ale obejmuje co najmniej dane wymagane w formularzu – telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej.

Okres przetwarzania danych
3.15.    Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, zasadniczo okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:
3.15.1.    zakończenia wykonywania umowy,
3.15.2.    wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika,
3.15.3.    zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.


4.    Działania marketingowe Administratora
4.1.    Na stronie Hurtowni internetowej Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator danych jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników/Klientów, którzy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie Hurtowni internetowej.

5.    Cookies
5.1.      Hurtownia internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
5.2.    Hurtownia internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach/Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:
5.2.1.    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
5.2.2.    poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
5.2.3.    poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).
5.3.    Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Hurtowni internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
5.4.    Pliki cookies pogrupowane są następująco (cele przetwarzania):
5.4.1.    „niezbędne” – umożliwiają funkcjonowanie podstawowych funkcjonalości na stronie (np. nawigacja). Strona nie może poprawnie funkcjonować bez tych plików.
5.4.2.    „analityczne” /„wydajnościowe” - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5.4.3.    „funkcjonalne” - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób lepiej dostosowany do jego osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na używanie tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.
5.4.4.    „społecznościowe”  - służą do udostępniania stron i treści naszych stron internetowych, które są interesujące na za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych. Podczas dzielenia się informacjami przy użyciu funkcji udostępniania w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych lub przycisku „Lubię to”, a także po powiązaniu konta na portalu społecznościowym z naszą stroną lub korzystania z treści zamieszczanych przez nas na stronach serwisów społecznościowych. Sieć społecznościowa rejestruje tego rodzaju działania Użytkownika. Tego rodzaju informacje mogą być wykorzystywane w działaniach reklamowych lub do kierowania reklam na określoną grupę docelową. Nie wyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu.
5.4.5.    „marketingowe” – umożliwiają śledzenie użytkownika. Ich celem jest wyświetlenie reklamy lepiej dopasowanej do potencjalnych zainteresowań użytkownika.
5.4.6.    „innych podmiotów” – strona może umieszczać pliki cookies innych podmiotów (np. Google, Facebook) w celach określonych przez dostawcę takiego cookie.
5.5.    Hurtownia internetowa korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika/Klienta serwisu uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Hurtownię internetową ze wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Zamknij” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy lub poprzez zamknięcie tego komunikatu.
5.6.    Wyrażenie zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, może obejmować wyłącznie wybrane pliki cookies. W takim przypadku Użytkownik/Klient Hurtowni internetowej powinien skorzystać z opcji: „Ustawienia plików cookies”, dostępnej w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Hurtownię internetową. Jednocześnie Administrator danych zastrzega, iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika/Klienta może utrudniać, a w skrajnych przypadkach uniemożliwiać korzystanie ze Hurtowni internetowej.
5.7.    Jeżeli Użytkownik/Klient nie wyraża zgody na korzystanie przez Hurtownię internetową z plików cookies, może skorzystać z opcji: "Nie wyrażam zgody", dostępnej w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Hurtownię internetową, bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta. Takie działanie może jednak spowodować niepoprawne działanie strony Hurtowni internetowej).
5.8.    Podstawą prawną korzystania z plików cookies funkcjonalnych, analitycznych, statystycznych,  marketingowych i innych podmiotów jest zgoda Użytkownika/Klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną korzystania z technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzamy dane Użytkownika/Klienta w celu świadczenia naszych usług w trakcie zawierania lub realizacji umowy.
5.9.    W ramach Hurtowni internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia Hurtowni internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Użytkownika.
5.10.    W ramach Hurtowni internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
Nazwa cookie    Dostawca cookie    Typ cookie    Kiedy wygasa
5.11.    Aby wyłączyć zapisywanie plików cookies można wybrać odpowiednią opcję na banerze informującym o stosowaniu cookies lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu.
5.12.    Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta – mogą oni dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
5.13.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Hurtowni internetowej.
5.14.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Hurtownią internetową reklamodawców oraz partnerów Hurtowni internetowej.
5.15.    Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik/Klient korzysta z Hurtowni internetowej. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika/Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
5.16.    Zalecamy przeczytanie Użytkownikowi/Klientowi polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.
5.17.    W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika/Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik/Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
5.18.    Na stronie Hurtowni internetowej są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Użytkowników/Klientów do Administratorów takich jak, np.: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
5.19.    W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator danych może udostępniać dane Użytkowników/Klientów podmiotom kurierskim. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Hurtowni internetowej dostępne są pod adresem: https://ehurt.icefull.com.pl/pol-delivery.html.
5.20.    W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator może udostępniać dane Użytkowników/Klientów systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Hurtowni internetowej dostępne są pod adresem: https://ehurticefull.com.pl/pol-payments.html.

6.    UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
6.1.    Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
6.1.1.    prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje Użytkownikowi/Klientowi informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
6.1.2.    prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących Użytkownika/Klienta;
6.1.3.    prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
6.1.4.    prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
6.1.5.    prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
6.1.6.    prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
6.1.7.    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Użytkownik/Klient może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
6.1.8.    prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Użytkownik/Klient może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
6.1.9.    prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik/Klient ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
6.1.10.    prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Użytkownik/Klient może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Użytkownika/Klienta, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7.    Zmiany Polityki Prywatności
7.1.    Polityka prywatności i cookies może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom/Klientom.