llREGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ
ehurticefull.com.pl

Ice-Full Dystrybucja Sp. z o.o.
UL. GŁÓWNA 71
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
(KRS: 0000145981, NIP: 7732262281, REGON: 592192788)

1. Definicje

1.1. Sprzedawca – należy przez to rozumieć Ice – Full Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Główna 71, 97-200 Tomaszów Mazowiecki; 

1.2. Klient – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż alkoholu, która składa Zamówienie w ramach Hurtowni internetowej;

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.4. Konto  - zbiór danych przechowywanych w Hurtowni internetowej oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Użytkownika/Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Użytkownik/Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

1.5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Hurtowni internetowej ehurticefull.com.pl;

1.6. Hurtownia internetowa (serwis) – serwis internetowy dostępny pod www.ehurticefull.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

1.7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.8. Umowa sprzedaży –umowa zawarta na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę Towaru na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie

1.9. Towar –należy przez to rozumieć rzecz ruchomą prezentowaną przez Sprzedawcę w Hurtowni internetowej, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży. Zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy; oznacza to, że Towary na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się ich rzeczywistego wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego Klienta (np. nasycenie kolorów, proporcje); 

1.10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.11. Cena – należy przez to rozumieć wartość netto Towaru wyrażoną w walucie polski złoty, nie uwzględniającej podatku od towarów i usług. Cena nie uwzględnia kosztu dostawy, który  zależny jest od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawany jest przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena brutto Towaru wraz z innymi kosztami, w tym kosztami dostawy, podatki, upusty) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta; Postanowienia ogólne

1.12. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Hurtowni internetowej dostępnego pod http://ehurticefull.com.pl  w tym między innymi składania i realizacji Zamówień, korzystania z Konta Klienta, tryb postępowania reklamacyjnego, uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży. 

1.13. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.14. Hurtownia internetowa, działająca pod adresem http://ehurticefull.com.pl, prowadzona jest przez Ice-full Dystrybucja Sp. Z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim

1.15. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1.15.1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Hurtowni internetowej;

1.15.2. zasady i warunki dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Hurtowni internetowej;

1.15.3. zasady i warunki składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Hurtowni internetowej;

1.15.4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Hurtowni internetowej.

1.16. Korzystanie z Hurtowni internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 

Internet Explorer w wersji […] lub nowszej z włączoną obsługą [wskazanie niezbędnych aplikacji, np. aplety Javy],

przeglądarka internetowa] w wersji […] lub nowszej z włączoną obsługą […],

minimalna rozdzielczość ekranu […] x […] pikseli.

a) Chrome w wersji 49 i wyższych

b) Firefox w wersji 43 i wyższych

c) MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych

d) Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych

e) Opera w wersji 36 i wyższych

f) Safari w wersji 4 i wyższych

g) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

h) przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies

1.17. Aby korzystać z Hurtowni internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

1.18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  Sprzedawca  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Hurtowni internetowej do osób, które ukończyły 18 lat i o tym przypadku potencjalni Klienci zostaną powiadomieni.

1.19. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów hurtowni.

1.20. Informacje o Towarach podane na stronie głównej i podstronach Hurtowni internetowej, w szczególności ich zdjęcia, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


2. Zasady korzystania z Hurtowni internetowej

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Hurtowni internetowej jest rejestracja Klienta polegająca na założeniu Konta.

2.2. Posiadanie Konta jest niezbędne by uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Hurtowni internetowej. Administrator tworzy Konta dla Użytkowników po dokonaniu rejestracji wstępnej i weryfikacji o której mowa w ust 3.3. 

2.3. Wstępna rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Hurtowni internetowej oraz przesłanie poprzez formularz skanów aktualnych koncesji na sprzedaż alkoholu ze wskazaniem jej rodzaju (A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, B- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), C- powyżej 18% zawartości alkoholu) i opłat, które podlegają indywidualnej weryfikacji przez Ice-Full Dystrybucja Sp. z o.o.

2.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych Klienta oznaczonych jako obowiązkowe.

2.5. Po weryfikacji o której mowa w ust 3.3. i stworzeniu Konta Klienta, Klientowi zostaje przydzielony jeden z przedstawicieli handlowych, który kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia warunków współpracy oraz prezentacji obsługi Hurtowni internetowej.

2.6. Klient w Hurtowni internetowej ma dostęp do magazynu Towarów do którego został przydzielony przez przedstawiciela handlowego oraz do magazynu Towarów premium znajdującego się przy siedzibie firmy w Tomaszowie Mazowieckim.

2.7. Klient nie ma możliwości wglądu do asortymentu oraz dokonywania zakupów w innych magazynach niż przydzielone do Klienta.

2.8. Ice-full Dystrybucja Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Hurtowni internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Hurtowni internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

2.8.1. podał w trakcie rejestracji w Hurtowni internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

2.8.2. dopuścił się za pośrednictwem Hurtowni internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Hurtowni internetowej,

2.8.3. dopuści się innego zachowania, które zostanie uznane przez Ice-full Dystrybucja Sp. Z o.o. za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Ice-full Dystrybucja Sp. Z o.o. 

2.8.4. nie dostarczy skanów aktualnych koncesji oraz opłat za korzystanie z zezwoleń po czasie wygaśnięcia poprzednich.

2.9. Klient, który został pozbawiony praw do korzystania z Hurtowni internetowej, nie może dokonać powtórnej wstępnej rejestracji bez uprzedniej zgody Ice-full Dystrybucja Sp. Z o.o..

2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, Hurtownia internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, a w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

2.11.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobro osobiste i inne prawa osób trzecich,

2.11.2. korzystania z Hurtowni internetowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2.11.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Hurtowni internetowej niezamówionej informacji handlowej (SPAM),

2.11.4. korzystania z Hurtowni internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Ice-full Dystrybucja Sp. Z o.o,

2.11.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Hurtowni internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

2.11.6. korzystania z Hurtowni internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.11.7. Ice-full Dystrybucja Sp. Z o.o może anulować Zamówienie Klienta z następujących przyczyn : błąd systemu, błędnie podana cena towaru (np. wynikająca z postawienia przecinka w niewłaściwym miejscu), brak towaru w magazynie i u dostawców.

2.11.8 Wszystkie ceny podane na platformie są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez platformę, z zastrzeżeniem dalszych odmiennych postanowień umowy. Ceny w innej formie sprzedaży (np. u PH, telefonicznie w Biurze Obsługi Kienta lub ceny stacjonarne) mogą różnić się od cen prezentowanych na platformie.


3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Hurtowni internetowej należy wejść na stronę internetową www.ehurticefull.com.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Klient tworzy odrębne zamówienia na każdy ze swoich oddziałów (sklepów, punktów..) podpiętych pod swoje konto Klienta. 

3.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.4. Ze względu na specyfikę handlu hurtowego, możliwy jest zakup pojedynczych sztuk Towaru lub całych opakowań zbiorczych. Również ze względu na tę specyfikę, zakup pojedynczych sztuk może być dla niektórych Towarów wyłączony. Ilość sztuk jest oznaczona w opisie Towaru.

3.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.6. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Hurtowni internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) miejsca dostawy.

g) […]

3.7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3.8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ice-full Dystrybucja Sp. Z o.o Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

3.9. Po złożeniu Zamówienia oraz jego weryfikacji i akceptacji, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.11. Hurtownia internetowa zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnego Zamówienia, informując drogą mailową o powstałych brakach w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia.

3.12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


4. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się w miejsce określone przez Klienta w formularzu Zamówienia zgodnym z aktualną koncesją.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub inną metodą dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru. Koszty dostawy wynoszą/ określone są na stronie https://ehurticefull.com.pl/content/1-warunki-dostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.


5. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny produktów widoczne w Hurtowni internetowej są cenami netto za 1 szt. towaru, wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. VAT jest doliczany po dodaniu produktu do koszyka zamówień. 

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

5.2.1. przelew na numer konta bankowego PEKAO SA 41 1240 5282 1111 0000 4888 4909,

5.2.2. płatność terminowa.

Serwis ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy sprzedaży.6.4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności terminowej w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Konkretny termin zostanie wskazany klientowi w wiadomości email.

5.3 W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z Zamówienia poprzez nieprzyjęcie zamówionej przesyłki. O fakcie tym należy powiadomić niezwłocznie, na adres mailowy ehurt@ice-full.com.pl. W razie nie powiadomienia Hurtowni internetowej o rezygnacji a następnie odmowy przyjęcia przesyłki w chwili jej dostarczenia, Klient będzie zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów transportu Towaru.

6.2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.

6.3. Zwroty Produktów zakupionych w Hurtowni internetowej odbywają po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym i ustaleniu detali zwrotu z pracownikiem Hurtowni internetowej.

6.4. Klient może dokonać zwrotu Towaru poprzez odesłanie Towaru na własny koszt do magazynu Ice-Full mieszczącego się w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Główna 71, a Klient zobowiązany jest do przekazania informacji o zwrocie Towaru na maila ehurt@ice-full.com.pl.

6.5. Zwrot Produktu następuje na koszt Klienta, na podstawie przesłanego wraz z Towarem formularza odstąpienia od umowy, chyba że zwrot Towaru następuje w wykonaniu uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6.6. W przypadku, gdy zwrot Towaru następuje w ramach rękojmi za wady, Klient zobowiązany jest do przekazania Hurtowni internetowej informacji o wadach w zakresie niezbędnym dla zamknięcia procesu reklamacji.


7. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ehurt@ice-full.com.pl. Hurtownia internetowa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy:

a) nastąpiło uszkodzenie mechaniczne powstałe w trakcie transportu Zamówienia do Klienta przez transport własny Hurtowni internetowej;

b) stwierdza się niezgodność otrzymanego Towaru z Zamówieniem.

7.3. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej Klient zobowiązany jest sprawdzić czy paczka nie zawiera śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu. Jeżeli paczka została uszkodzona, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w momencie odbioru Towaru w obecności kuriera. Brak wyżej wymienionego protokołu skutkuje nie uznaniem reklamacji przez Hurtownię internetową.

7.4. Towar uszkodzony w trakcie transportu własnego Hurtowni internetowej zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub jeśli to niemożliwe (np. brak na stanie magazynowym) Hurtownia internetowa zwróci Klientowi poniesione koszty lub zaoferuje inny Towar z dostępnej oferty.


8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Hurtownia internetowa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot prowadzący Hurtownię internetową o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Hurtowni internetowej.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Hurtowni internetowej Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Ice-full Dystrybucja Sp. z o.o. , ul. Główna 71, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, mailowo pod adres ehurt@ice-full.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Hurtowni internetowej.

8.5. Podmiot prowadzący Hurtownię internetową zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


9. Ochrona danych osobowych 

9.1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedawcy.

9.2. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana. 

9.3. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

9.4. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

9.5. Sprzedawca korzysta w ramach Hurtowni internetowej z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Klientowi coraz doskonalsze funkcjonalności Hurtowni internetowej oraz bardziej dopasowane reklamy. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego. Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Sprzedawcę technologii dostępne są w Polityce cookies dostępnej tutaj.

9.6. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych przez Sprzedawcę znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.


10. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

10.2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [LINK] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

10.3. Zdjęcia znajdujące się na stronie są poglądowe. Zamówiony towar może nieznacznie różnić się szatą graficzną od prezentowanego w karcie produktu.


Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Ice-full Dystrybucja Sp. Z o.o
ul. Główna 71, 97-200Tomaszów Mazowiecki
adres e-mail: ehurt@icefull.com.pl


- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................


- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................


.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.